Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

IV rocznica śmierci Stanisława Kobieli

4 lata temu odszedł do wieczności śp. Stanisław Kobiela.

Był absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnikiem, pracował jako radca prawny.
Od lat działał społecznie na rzecz miasta, był działaczem „Solidarności”, radnym miejskim, a w latach 1990-1994 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Bochni.
Był pasjonatem i badaczem historii regionalnej, długoletnim pracownikiem Kopalni Soli w Bochni, a społecznie, prezesem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Działalność w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.
W latach 1972 -1989 był sekretarzem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a od roku 1989 pełnił funkcję jego prezesa. Jako prezes Zarządu Głównego i jego aktywny działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez i projektów kulturalnych, historycznych, organizatorem odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw mających na celu pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego.

Wydane publikacje
Zainicjował w 1989 r. wydawanie kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie„, które początkowo w skromnej postaci czarno-białej gazety doszło obecnie do rozmiarów magazynu ok. 80 stron w kolorowych okładkach. Na łamach kwartalnika ukazało się szereg artykułów jego autorstwa, dotyczących Bochni i losów mieszkańców naszego miasta w latach I i II wojny światowej, lat okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, obozów koncentracyjnych i obozów jenieckich, zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powojennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. Opracowania te wypełniają „białe plamy” w naszej historii oraz pokazują w pełnym świetle tematy zniekształcone lub ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u.
Stanisław Kobiela zajmował się także opracowywaniem biogramów zasłużonych działaczy Stowarzyszenia oraz wybitnych postaci związanych z Bochnią i Ziemią Bocheńską.

W latach 2010-2011 na łamach Wiadomości Bocheńskich opublikował Bocheński Przewodnik Literacki w trzech częściach.
Zainteresowania losami bochniaków w Legionach Polskich zaowocowało licznymi artykułami na ten temat na łamach Wiadomości Bocheńskich, a ostatecznie cenną publikacją o Bochniakach w Legionach Polskich – „Na legionowym szlaku” wydaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2015.
W roku 2017 na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bochni przygotował publikację „Siła przyciągania. Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej„, wydaną przez nasze Stowarzyszenie.
W 2018 roku wydana została drukiem kolejna publikacja Stanisława Kobieli, o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz pt. „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza

Autor Wystaw
Stanisław Kobiela zbierał materiały i opracowywał scenariusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Do ważniejszych należy wystawa „Bochniacy zamordowani w Katyniu, Charkowie i Ostaszkowie„. Należy dodać, że Stanisław Kobiela był pierwszym, który podjął ten temat i na łamach Wiadomości Bocheńskich wielokrotnie o tym pisał. Wystawa była zorganizowana w związku z akcją sadzenia „Dębów katyńskich” w kwietniu 2000 roku.
Należy przypomnieć inne ważniejsze wystawy powstałe z inicjatywy St. Kobieli i głównie z zebranych przez niego materiałów jak np. „Bochniacy na legionowym szlaku” (2014). Wystawa ta eksponowana była w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Wystawa „Getto w Bochni” przygotowana w związku z uroczystym otwarciem Żydowskiej Trasy Pamięci (2015r.) prezentowana była w 2018 r. również w Muzeum Więzienia Pawiak, w Warszawie. W związku z obchodami 200. lecia bocheńskiego gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni zorganizował wystawę pt. „Wybitni absolwenci bocheńskiego Gimnazjum i Liceum w służbie nauki, kultury i sztuki” (2017).  Obecnie pracował nad wystawą „Olga Leopoldyna Stawecka – porucznik zakonnica z Bochni„.

Upamiętnianie historii lokalnej
Stanisław Kobiela troszczył się o upamiętnianie lokalnych bohaterów powstań narodowych, I i II wojny światowej oraz osób zasłużonych dla naszego miasta i powiatu. Z jego inicjatywy pamięć wielu z tych postaci utrwalono w nazwach ulic.
Jako prezes Stowarzyszenia zabiegał skutecznie w 1989 r. o odtworzenie zlikwidowanych po wojnie tablic na Pomniku Czynu Legionowego przy plantach oraz w 1990 r o zrekonstruowanie zniszczonej w czasach stalinowskich tablicy :
„Miasto Bochnia swoim Bohaterom 1920-1930″ na frontowej ścianie budynku dawnego starostwa, a obecnie muzeum im. prof. Stanisława Fischera.
Z jego też inicjatywy w 2006 r. pamięć o rtm. Witoldzie Pileckim utrwalono w tablicy wmurowanej na frontowej ścianie budynku Stowarzyszenia Bochniaków. Również w tym roku, tablicę poświęconą pamięci prof. Urszuli Wińskiej umieszczono na froncie budynku, w którym kiedyś mieszkała przy ul. Gołębiej 3 (obecnie Urząd Skarbowy).
W kwietniu 2010 r. St. Kobiela opracował scenariusz widowiska historycznego „Wizyta króla Kazimierza Wielkiego w Bochni z okazji 700-lecia jego urodzin”.

Celem edukowania młodzieży w zakresie historii lokalnej oraz pielęgnowania zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego, podjął się organizowania wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” konkursów wiedzy historycznej z tematów: Bochnia w latach powstania styczniowego 1863-1864, Bochniacy na legionowym szlaku.
Organizowane w Stowarzyszeniu wystawy zwiedzają uczniowie bocheńskich szkół otrzymując przy okazji dużą dawkę wiedzy historycznej związanej z naszym miastem.

Niepopularne akcje
W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promocji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trudne, często narażając się władzom samorządowym, niektórym środowiskom i grupom interesu. Na łamach kwartalnika uzasadniał swoją postawę w takiej czy innej sprawie. Walczył w obronie zachowania starych, średniowiecznych nazw ulic, zachowania nazwy Szpitala Rejonowego w Bochni im. Mikołaja Kopernika (2010 r.). Sprzeciwiał się przeniesieniu pomnika gen. L. Okulickiego w inne miejsce i utworzeniu na placu jego imienia podziemnego parkingu (2012 r.)Walczył w obronie Sądu Rejonowego w Bochni, zagrożonego likwidacją (2012 r.)

Promocja Bochni
Stanisław Kobiela jako prezes Stowarzyszenia Bochniaków nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi n.p. Klubem Przyjaciół Wieliczki, Towarzystwem Miłośników Zarzecza (na Śląsku Cieszyńskim) Stowarzyszeniem Żydów Bocheńskich w Izraelu oraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UJ, Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Bochni, Stowarzyszeniem Partnerskim Bochnia – Saarlouis. Przedstawiciele tych organizacji odwiedzają Bochnię, zwiedzają jej zabytki i bocheńską Kopalnię Soli. Poznają uroki Ziemi Bocheńskiej. Wystawy organizowane w Stowarzyszeniu Bochniaków są również często prezentowane, w ramach tych kontaktów, w innych miastach ( w Warszawie, Krakowie Wieliczce, Wiśniczu). Otrzymują nasze Wiadomości Bocheńskie, które także docierają do naszych oddziałów w Kraju i do ośrodków polonijnych. Jest to bardzo duża, a niestety często niedostrzegana promocja Bochni.
Od 2008 r. był członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego. Za działalność regionalną otrzymał w roku 2008 nagrodę im. Władysława Orkana, a w 2017 r. Minister Energii Pan Krzysztof Tchórzewski za zasługi dla górnictwa przyznał mu stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego.

Spotkanie ku pamięci o. Władysława Całki

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej oraz PTTK oddział w Bochni zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci o. Władysława Całki. Władysław Całka urodził się w wówczas podbocheńskim Kolanowie. Ukończył bocheńską szkołę i wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Posługiwał na wileńszczyźnie,

Czytaj więcej »