Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2003 XXI
Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia
Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie zmiany
statutu Stowarzyszenia – tekst jednolity

STATUT
Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołane jest do życia na czas nieoznaczony..

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bochnia.

§ 3

1. Godłem Stowarzyszenia jest herb miasta Bochni tj. piastowski orzeł z mitrą książęcą na głowie oraz mieczem i berłem w szponach, na piersi orła tarcza z narzędziami górniczymi. Wizerunek godła Stowarzyszenia znajduje się na załączniku nr 1 do statutu.
2. Hymnem Stowarzyszenia jest „Kantata Bochniaków” wg tekstu Edmunda Biedera i z muzyką Józefa Krudowskiego, stanowiąca załącznik nr 2 do statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną, legitymację członkowską, logo i inne odznaki i wyróżniania, których kształt, treść i sposób nadania, noszenia bądź innego używania określi Zarząd Główny.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. W celu prowadzenia określonych spraw może zawierać umowy cywilno prawne bądź umowy o pracę.

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest :
1) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego miasta Bochnia i Ziemi Bocheńskiej,
2) zaznajamianie członków Stowarzyszenia i całego społeczeństwa z historią oraz dorobkiem kulturalnym i gospodarczym Bochni i Ziemi Bocheńskiej,
3) pobudzanie społeczeństwa bocheńskiego do działań w duchu patriotyzmu, umiłowania Bochni i Ziemi Bocheńskiej oraz poszanowania dla jej osiągnięć,
4) ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków kulturowych Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

§ 7

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez :
1) inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Bochni i Ziemi Bocheńskiej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych,
2) pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego i praca nad dalszym ich rozwojem i pomnażaniem, a przede wszystkim otoczenie troskliwa opieką Muzeum im. prof. Stanisława Fischera,
3) popularyzowanie wśród młodzieży tematyki regionalnej związanej z Bochnią i Ziemią Bocheńską,
4) rozwijanie współpracy z Uzdrowiskiem „Kopalnia Soli „Bochnia” i popularyzowanie w społeczeństwie tradycji górniczych,
5) wyrażanie opinii społecznej i współdziałanie w zakresie powyższych zadań statutowych z samorządem lokalnym, instytucjami i lokalnymi przedsiębiorstwami,
6) wydawanie biuletynu „Wiadomości Bocheńskie” o profilu kulturalno-społecznym i informowanie w nim o formach działalności Stowarzyszenia,
7) organizowanie i rozwijanie różnych form współpracy dla podnoszenia działalności kulturalnej, gospodarczej i turystycznej,
8) organizowanie odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, wycieczek, zebrań, koncertów, wystaw i zjazdów,
9) promowanie talentów w dziedzinie literatury, poezji i sztuki,
10) gromadzenie i właściwe gospodarowanie środkami pieniężnymi składającymi się na majątek Stowarzyszenia i rozwijanie różnych form działalności gospodarczej,

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 9

Członkiem zwyczajnym jest każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która spełnia następujące warunki :
1) związana jest z Bochnią lub Ziemią Bocheńską pochodzeniem, działalnością, zamiłowaniem lub zainteresowaniem,
2) złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, uzna jego statut i zadeklaruje wkład swojej pracy społecznej dla Stowarzyszenia,
3) wpłaci wpisowe i bieżąco opłacać będzie składki członkowskie,
4) zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą zarządu właściwego Oddziału Stowarzyszenia, a gdy oddział nie działa – uchwałą Zarządu Głównego.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności władz Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna świadcząca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Związku i jego władze w zadeklarowany przez siebie sposób.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia. Godność ta jest nadawana przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w pracach zarządu danego związku i uczestniczenia w walnych zjazdach delegatów.

§ 13

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia przez złożenie pisemnego oświadczenia.
2) likwidacji osoby prawnej i złożenia pisemnego powiadomienia.
3) pozbawienia członkostwa stosowną uchwałą zarządu z powodu :
a) nieusprawiedliwionego zalegania ze składkami członkowskimi przez okres ponad 6 miesięcy,
b) działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia lub na jego szkodę,
c) utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym.
4) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia.

§14

Utrata członkostwa nie zwalnia z uregulowania zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia, z wyjątkiem § 13 pkt. 4.

§ 15

Zarząd Główny ma prawo z ważnych przyczyn zawiesić członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Wyboru władz określonych w pkt 2-4 dokonuje Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
3. Można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 16 pkt. 2-

§ 17

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 18

1. Uchwały wszystkich władz związku zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i większością głosów bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, a w przypadkach określonym w § 36 statutu kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

1. Walny Zjazd Delegatów

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Delegatów, który może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny po upływie kadencji i ma charakter wyborczy.
3. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów załatwia tylko te sprawy, dla których został zwołany.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów, co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu. Na 14 dni przed terminem Zjazdu Zarząd Główny powinien rozesłać materiały sprawozdawcze.

§ 20

1. W Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia biorą udział :
1) z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, członkowie władz, jeżeli nie są delegatami oraz zaproszeni goście.
3) klucz wyborczy delegatów ustala Zarząd Główny.

§ 21

Do uprawnień Walnego Zjazdu Delegatów należy :
1) uchwalenie Statutu i dokonywanie jego zmian i wykładni,
2) uchwalanie programów i kierunków działania władz Stowarzyszenia,
3) udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
5) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
6) wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji
gospodarczej oraz utworzenie fundacji,
7) uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia sposobie rozwiązania i przeznaczeniu jego majątku,
9) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i od orzeczeń Głównego Sądu
Koleżeńskiego.

§ 22

Głosowanie odbywa się jawnie, a tajnie jedynie w sprawach określonych w § 21 pkt 4 statutu. Walny Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 23

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między zjazdami i odpowiada za swoja działalność przed Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia. Do zakresu działania Zarzadu Głównego należy :
1) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) powoływanie do życia oddziałów terenowych, sekcji, kół i komisji, koordynowanie ich działalności oraz udzielanie pomocy oddziałom terenowym w realizacji działań statutowych,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
4) składanie Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
5) zawieranie umów cywilno prawnych, prowadzenie rachunkowości i korespondencji Stowarzyszenia,
6) występowanie do Walnego Zjazdu Delegatów na wniosek oddziałów terenowych lub z własnej inicjatywy o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów.
8) wnioskuje o nadanie godności członka honorowego z własnej inicjatywy lub z inicjatywy oddziałów Stowarzyszenia,

§ 24

1. Zarząd Główny składa się z 15-tu członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
2. Zebrania Zarządu powinny się odbywać raz w miesiącu a nie rzadziej niż raz na kwartał.
W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi i delegowani przedstawiciele oddziałów Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

§ 25

1.Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium, którego skład stanowią:
1) prezes Zarządu Głównego,
2) dwóch wiceprezesów Zarządu Głównego
3) sekretarz Zarządu Głównego,
4) skarbnik.
2. Prezydium Zarządu Głównego może podejmować w sprawach nie cierpiących zwłoki uchwały mieszczące się w kompetencji Zarządu Głównego, które na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny pod rygorem nieważności.

§ 26

1. Zarząd Główny reprezentuje prezes względnie jeden z wiceprezesów i sekretarz.
2. Akty prawne Stowarzyszenia i jego wszelkie zobowiązania podpisują dwaj członkowie Prezydium Zarządu Głównego w tym prezes, a w odniesieniu do zobowiązań finansowych również skarbnik.

 

3. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli działalności władz Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z pięciu członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów i ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybrani do innych władz Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Walnym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym.

§ 28

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku prac Zarządu Głównego, co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
2) zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu przez Walny Zjazd Delegatów,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów.

4. Główny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia

§ 29

1. Sąd Koleżeński jest wewnętrznym organem Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, wybieranych na Walnym Zjeździe Delegatów na okres kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 30

1. Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie spraw o naruszenie o przez członków postanowień statutu,
2) rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia,
4) sporządzanie protokołów z czynności Sądu Koleżeńskiego.
2. Odwołanie w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje zainteresowanym do Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

§ 31

Władze Stowarzyszenia wymienione w § 16 pkt. 2,3,4, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych władz i zobowiązane są przekazać protokolarnie dokumenty z działalności i majątek.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
3) dotacje, subwencje,
4) darowizny, zapisy, wpływy z loterii, zbiórek i kwest,
5) dochody z działalności statutowej,
6) dotacje instytucji rządowych i samorządowych,
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.
5. Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.

§ 33

1. Okresem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Stowarzyszenia winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział VI

ODDZIAŁY TERENOWE

§ 34

1. Zarząd Główny tworzy oddziały terenowe i ustala siedzibę i terytorialny zakres ich działalności.
2. Władze oddziałów mają analogiczną strukturę i kompetencje jak władze Stowarzyszenia wymienione w §§ 16 – 28 statutu z zakresie dotyczącym działalności Oddziału Stowarzyszenia.
3. Zarząd Oddziału utrzymuje stały kontakt z Zarządem Głównym i przesyła mu roczne sprawozdania ze swej działalności organizacyjnej i finansowej, a ponadto składa sprawozdanie z działalności Oddziału na Walny Zjeździe Delegatów.

Rozdział VII

KOŁA, SEKCJE , KOMISJE

§ 35

Do opracowania i przeprowadzenia poszczególnych zadań statutowych Stowarzyszenia Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów mogą powoływać koła, sekcje i komisje o dowolnym składzie, zależnym od rodzaju i zasięgu działania.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania.
2. Wniosek o zmianę Statutu mogą zgłosić – Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna lub 1/3 członków zwyczajnych w terminie miesiąca przed Walny Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia.
3. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia winny być umieszczone w porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia i wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
5. Prawo do wewnętrznej wykładni Statutu przysługuje Walnemu Zjazdowi Delegatów Stowarzyszenia.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Prawo     o stowarzyszeniach.
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Sekretarz XXI WZD :                                                                                                                 Wiceprzewodniczący XXI WZD :

Wanda Liguzińska                                                                                                                      mgr inż Ryszard Pachuta