Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Program rewitalizacji centrum Bochni – nasze stanowisko

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochna na lata 2017-2026

Opinia i stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej po spotkaniu z burmistrzem miasta Bochnia, Stefanem Kolawińskim

W dniu 4 stycznia 2019 roku członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i MZB spotkali się w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim, oraz jego zastępcą wiceburmistrzem Robertem Cerazym. W spotkaniu ze strony Bochniaków udział wzięli: pełniący obowiązki prezesa zarządu głównego ­ Jan Paluch, Dorota Korta ­ prezes oddziału bocheńskiego stowarzyszenia, oraz członkowie zarządu głównego w osobach: Grażyna Adamiec, Zofia Sitko, Stanisław Mróz oraz Bogusław Dźwigaj.
Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z rewitalizacją centrum miasta, planami dotyczącymi budowy tężni solankowej, rewitalizacji Plant Salinarnych oraz remontem budynków kuźni i lodowni na tych plantach.

Uczestniczący w spotkaniu, odpowiedzialny za rewitalizację Robert Cerazy, omówił różne aspekty dotyczące tych kwestii, omówił zagadnienia związane z realizacją powyższych zamierzeń oraz przedstawił zebranym projekt odbudowy zamku żupnego przy ulicy Regis.

Członkowie Stowarzyszenia z dezaprobatą przyjęli fakt, że radni miasta Bochnia, na sesji w dniu 27 grudnia, głównie głosami jednego klubu, wprowadzili zmiany w proponowanym przez burmistrza budżecie na 2019 rok, które uniemożliwiają lub odkładają w czasie podjęcie prac nad rewitalizacją Plant Salinarnych oraz remontem budynków na plantach. Nadmienić należy, że podobne stanowisko w tej sprawie, zajął również powołany komitet rewitalizacji centrum miasta Bochnia, w którym działa przedstawiciel stowarzyszenia, Jan Paluch.

Uważamy, że remonty chodników, poprawianie nawierzchni i poboczy dróg, czy budowa nowych placów zabaw i zielonych siłowni z punktu widzenia potrzeb społecznych są konieczne. Należy jednak priorytetowo potraktować planowane inwestycje kluczowe dla miasta, powodujące lepszą funkcjonalność, atrakcję dla naszych mieszkańców i turystów, kompleksowe unowocześnienie centrum, ujęte w konkretne programy już zatwierdzone przez Radę Miasta.

Programy, które dają podstawę do ubiegania się o dotacje zewnętrzne, których możliwość pozyskania wcześniej czy później się skończy, dlatego należy starać się o nie właśnie teraz. Nie można dopuścić do tego, żeby wysiłek i zaangażowanie wielu osób zostały bezpowrotnie zmarnowane, nie licząc poniesionych kosztów.

W ramach konsultacji społecznej prowadzonej w 2016 r, w uwagach do projektu programu rewitalizacji plant salinarnych w Bochni, ZG Stowarzyszenia podnosił zagrożenia dla roślinności i drzewostanu plant, jakie może spowodować funkcjonowanie tężni solankowej, wnosząc o sporządzenie opinii środowiskowej. Odpowiadając na to, burmistrz Stefan Kolawiński udostępnił zarządowi Stowarzyszenia Bochniaków ocenę wpływu projektowanej tężni solankowej na sąsiadujący zabytkowy drzewostan Plant Salinarnych w Bochni wpisanych do rejestru zabytków pod nr A­247 oraz uzasadnił konieczność lokalizacji tężni w tym miejscu obok plant.

Zasadnicze argumenty jej lokalizacji, to brak miejskich terenów np w okolicy Campi oraz brak zainteresowania Kopalni Soli w Bochni tą lokalizacją, uatrakcyjnienie rejonu Plant Salinarnych, skoncentrowanie w niewielkiej odległości atrakcji miasta np Bazylika, Rynek, Zamek Żupny, muzea, szyby kopalniane, Plac Okulickiego.

Po zapoznaniu się z oceną środowiskową dotyczącą wpływu tężni na drzewostan plant oraz przedstawionymi przez miasto argumentami, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na posiedzeniu w dniu 8 stycznia b.r. pozytywnie odniósł się do lokalizacji oraz planów budowy tężni solankowej obok plant wg przedstawionego projektu.
Na weryfikację stanowiska Stowarzyszenia wpłynęła również dynamiczna sytuacja na rynku turystycznym w Bochni.

Po zawieszeniu działalności Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni, przez ostatni rok, całkowicie upadła organizacyjnie turystyka zdrowotna w naszym mieście. Projektowana tężnia solankowa może częściowo tę lukę wypełnić poprzez wykorzystanie nowoczesnej komory inhalacyjnej, dostępnej dla szerokiego ogółu społeczności miasta. Potrzeba taka wynika ze zmian środowiskowych (smog) i wzrost zachorowań obejmujących drogi oddechowe, zwłaszcza wśród dzieci.

Zarząd Główny Stowarzyszenia wyraża nadzieję, że budowa i zakończenie prac nastąpi zgodnie z ustalonymi terminami oraz, że budowa tężni będzie częścią szerszego projektu, uwzględniającego rewitalizację Plant Salinarnych oraz renowację budynków kuźni i lodowni na tych plantach.

Oczekujemy od włodarzy naszego miasta pełnej kontroli, w najbliższych latach, wpływu oddziaływania tężni na drzewostan Plant Salinarnych. Przy rewitalizacji wszelkie konieczne wycinki drzewostanu powinny być konsultowane z odpowiednim architektem krajobrazu i dendrologiem.

Zarząd Główny Stowarzyszenia, działając w trosce o nasze dziedzictwo narodowe, o zachowanie zabytków i tradycji naszego solnego grodu, ale mając również na względzie właściwy rozwój naszego miasta z zadowoleniem ocenia spotkanie w Urzędzie Miasta Bochnia. Dobra współpraca, może owocować wspólnymi inicjatywami, właściwą oceną zamierzeń oraz prowadzić do lepszych rozwiązań dla naszych mieszkańców i turystów.
Liczymy na dobrą współpracę z Urzędem Miasta Bochnia, Muzeum im. Stanisława Fischera, Miejskim Domem Kultury, Biblioteką oraz innymi organizacjami pozarządowymi w powyższym temacie, jak również, w szerszym zakresie, dla dobra naszych mieszkańców.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Bochnia, wówczas miasto obwodowe leżące poza terenem objętym działaniami powstańczymi, odegrała ważną rolę zaplecza dla Powstania Styczniowego. Stąd przemycano za Wisłę do oddziałów powstańczych broń i amunicję, leki i środki opatrunkowe, żywność, a przede wszystkim

Czytaj więcej »