Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

Program rewitalizacji centrum Bochni – nasze stanowisko

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochna na lata 2017-2026

Opinia i stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej po spotkaniu z burmistrzem miasta Bochnia, Stefanem Kolawińskim

W dniu 4 stycznia 2019 roku członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bochniaków i MZB spotkali się w Urzędzie Miasta z burmistrzem miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim, oraz jego zastępcą wiceburmistrzem Robertem Cerazym. W spotkaniu ze strony Bochniaków udział wzięli: pełniący obowiązki prezesa zarządu głównego ­ Jan Paluch, Dorota Korta ­ prezes oddziału bocheńskiego stowarzyszenia, oraz członkowie zarządu głównego w osobach: Grażyna Adamiec, Zofia Sitko, Stanisław Mróz oraz Bogusław Dźwigaj.
Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z rewitalizacją centrum miasta, planami dotyczącymi budowy tężni solankowej, rewitalizacji Plant Salinarnych oraz remontem budynków kuźni i lodowni na tych plantach.

Uczestniczący w spotkaniu, odpowiedzialny za rewitalizację Robert Cerazy, omówił różne aspekty dotyczące tych kwestii, omówił zagadnienia związane z realizacją powyższych zamierzeń oraz przedstawił zebranym projekt odbudowy zamku żupnego przy ulicy Regis.

Członkowie Stowarzyszenia z dezaprobatą przyjęli fakt, że radni miasta Bochnia, na sesji w dniu 27 grudnia, głównie głosami jednego klubu, wprowadzili zmiany w proponowanym przez burmistrza budżecie na 2019 rok, które uniemożliwiają lub odkładają w czasie podjęcie prac nad rewitalizacją Plant Salinarnych oraz remontem budynków na plantach. Nadmienić należy, że podobne stanowisko w tej sprawie, zajął również powołany komitet rewitalizacji centrum miasta Bochnia, w którym działa przedstawiciel stowarzyszenia, Jan Paluch.

Uważamy, że remonty chodników, poprawianie nawierzchni i poboczy dróg, czy budowa nowych placów zabaw i zielonych siłowni z punktu widzenia potrzeb społecznych są konieczne. Należy jednak priorytetowo potraktować planowane inwestycje kluczowe dla miasta, powodujące lepszą funkcjonalność, atrakcję dla naszych mieszkańców i turystów, kompleksowe unowocześnienie centrum, ujęte w konkretne programy już zatwierdzone przez Radę Miasta.

Programy, które dają podstawę do ubiegania się o dotacje zewnętrzne, których możliwość pozyskania wcześniej czy później się skończy, dlatego należy starać się o nie właśnie teraz. Nie można dopuścić do tego, żeby wysiłek i zaangażowanie wielu osób zostały bezpowrotnie zmarnowane, nie licząc poniesionych kosztów.

W ramach konsultacji społecznej prowadzonej w 2016 r, w uwagach do projektu programu rewitalizacji plant salinarnych w Bochni, ZG Stowarzyszenia podnosił zagrożenia dla roślinności i drzewostanu plant, jakie może spowodować funkcjonowanie tężni solankowej, wnosząc o sporządzenie opinii środowiskowej. Odpowiadając na to, burmistrz Stefan Kolawiński udostępnił zarządowi Stowarzyszenia Bochniaków ocenę wpływu projektowanej tężni solankowej na sąsiadujący zabytkowy drzewostan Plant Salinarnych w Bochni wpisanych do rejestru zabytków pod nr A­247 oraz uzasadnił konieczność lokalizacji tężni w tym miejscu obok plant.

Zasadnicze argumenty jej lokalizacji, to brak miejskich terenów np w okolicy Campi oraz brak zainteresowania Kopalni Soli w Bochni tą lokalizacją, uatrakcyjnienie rejonu Plant Salinarnych, skoncentrowanie w niewielkiej odległości atrakcji miasta np Bazylika, Rynek, Zamek Żupny, muzea, szyby kopalniane, Plac Okulickiego.

Po zapoznaniu się z oceną środowiskową dotyczącą wpływu tężni na drzewostan plant oraz przedstawionymi przez miasto argumentami, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej na posiedzeniu w dniu 8 stycznia b.r. pozytywnie odniósł się do lokalizacji oraz planów budowy tężni solankowej obok plant wg przedstawionego projektu.
Na weryfikację stanowiska Stowarzyszenia wpłynęła również dynamiczna sytuacja na rynku turystycznym w Bochni.

Po zawieszeniu działalności Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni, przez ostatni rok, całkowicie upadła organizacyjnie turystyka zdrowotna w naszym mieście. Projektowana tężnia solankowa może częściowo tę lukę wypełnić poprzez wykorzystanie nowoczesnej komory inhalacyjnej, dostępnej dla szerokiego ogółu społeczności miasta. Potrzeba taka wynika ze zmian środowiskowych (smog) i wzrost zachorowań obejmujących drogi oddechowe, zwłaszcza wśród dzieci.

Zarząd Główny Stowarzyszenia wyraża nadzieję, że budowa i zakończenie prac nastąpi zgodnie z ustalonymi terminami oraz, że budowa tężni będzie częścią szerszego projektu, uwzględniającego rewitalizację Plant Salinarnych oraz renowację budynków kuźni i lodowni na tych plantach.

Oczekujemy od włodarzy naszego miasta pełnej kontroli, w najbliższych latach, wpływu oddziaływania tężni na drzewostan Plant Salinarnych. Przy rewitalizacji wszelkie konieczne wycinki drzewostanu powinny być konsultowane z odpowiednim architektem krajobrazu i dendrologiem.

Zarząd Główny Stowarzyszenia, działając w trosce o nasze dziedzictwo narodowe, o zachowanie zabytków i tradycji naszego solnego grodu, ale mając również na względzie właściwy rozwój naszego miasta z zadowoleniem ocenia spotkanie w Urzędzie Miasta Bochnia. Dobra współpraca, może owocować wspólnymi inicjatywami, właściwą oceną zamierzeń oraz prowadzić do lepszych rozwiązań dla naszych mieszkańców i turystów.
Liczymy na dobrą współpracę z Urzędem Miasta Bochnia, Muzeum im. Stanisława Fischera, Miejskim Domem Kultury, Biblioteką oraz innymi organizacjami pozarządowymi w powyższym temacie, jak również, w szerszym zakresie, dla dobra naszych mieszkańców.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Dzień Pamięci Bocheńskich Żydów

80 lat temu – 4 września 1943 r. zakończyła się akcja likwidacji bocheńskiego getta. Niemieccy funkcjonariusze, szturmowcy i żołnierze wymordowali około 1,5 tysiąca Żydów zgromadzonych na placu apelowym.

Czytaj więcej »