Stowarzyszenie Bochniaków
i Miłośników Ziemi Bocheńskiej

Rok założenia 1936

1 stycznia 1943 r. Niemcy zamienili getto w obóz pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager). Powstało getto „A”. Pozostałą północną część (getto „B”) przeznaczyli dla niezdolnych do pracy. Granica biegła wzdłuż obecnej ul. Galasa. Oba getta zlikwidowano 4 września 1943 r.

Policjanci żydowscy (OD-mani) przechodzący obecną ul. Galasa

W wyniku akcji eksterminacyjnych 25 sierpnia 1942 r. i 10 listopada 1942 r. obszar getta został zmniejszony. W północnej części getta zachodnia granica została przesunięta z ul. Kolejowej na ul. św. Leonarda. Od 1 stycznia 1943 r. północna, zmniejszona, część getta nazwana została gettem „B”. Przemieszczono do niego osoby pochodzenia żydowskiego, niezdolne do pracy. Południowa część (getto „A”) przekształcona została w Obóz Pracy Przymusowej (Judisches Zwangsarbeitslager). Granica pomiędzy gettami przebiegała obecną ulicą Piotra Galasa. Obie części getta „A” i „B” zlikwidowano na początku września 1943 r.