DAWNA SYNAGOGA – SADYGORER SCHUL – skrzyżowanie ul. Brackiej i Kraszewskiego